FORSLAG OM ENDRINGER AKSJELOVEN § 8-10

Aksjeloven § 8-10, som regulerer selskapers adgang til å yte finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet, var sist gjenstand for endring i 2013. Departementet arbeider nå med et høringsforslag til ytterligere endringer.

_DSC4517.jpg

Det absolutte forbudet mot å yte finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet ble i 2013 gjort til gjenstand for en viss oppmykning. Bestemmelsen i aksjeloven § 8-10 ble endret fra en forbudsregel til en vilkårsregel.

Det er lite trolig at departementet vil utarbeide et forslag som vil innskrenke den unntaksmuligheten som i dag gjelder for sikkerhetsstillelse fra SPV-eiendomsselskaper.

Endringen fikk den gang ingen betydning for forskriften om unntak fra aksjeloven § 8-10, som fortsatt gjelder uendret. Nærings- og Fiskeridepartementet har imidlertid igangsatt arbeidet med en vurdering av mulige ytterligere

endringer i aksjeloven § 8-10 som skal munne ut i et høringsforslag.

I et fagmøte i regi av departementet i mai 2015 ble det fra departementets side signalisert at det kun er endringer i
§ 8-10, 5. ledd som er gjenstand for vurdering – altså endringer i dispensasjons- og forskriftshjemmelen.

Departementet har i forbindelse med sitt arbeid innhentet og mottatt synspunkter, blant annet fra BAHR og Garmann Mitchell, som i første rekke har gitt uttrykk for at departementet bør vurdere berettigelsen av aksjeloven
§ 8-10 i sin helhet i stedet for å begrense arbeidet til endringer i dispensasjons- og forskriftshjemmelen.

Det er lite trolig at departementet vil utarbeide et forslag som vil innskrenke den unntaksmuligheten som i dag gjelder for sikkerhetsstillelse fra SPV-eiendomsselskaper.

HenrikGarmann_portrait.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no

Bortsett fra dette er det i imidlertid uklart hva departementet til slutt vil foreslå, men det forventes at et høringsforlsag vil foreligge før jul.