VIKTIGE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN I KRAFT 1. JULI

Regjeringen har et uttalt mål om å oppnå større fleksibilitet i arbeidslivet, å gi flere personer mulighet til å prøve seg i arbeid, samt muligheten til å arbeide lengre før man må avslutte arbeidskarrieren grunnet oppnådd aldersgrense. Dette søkes oppnådd blant annet ved å endre reglene i arbeidsmiljøloven og 1. juli i år trer viktige endringer i arbeidsmiljøloven i kraft for midlertidige ansettelser, arbeidstid og aldersgrense.

Lovsamling.jpg

Karantene 

For å hindre misbruk av den utvidede adgangen til å ansette midlertidig uten begrunnelse, innføres det en karanteneregel.  

Regelen innebærer at arbeidsgiver må vente i 12 måneder før ny midlertidig ansettelse av samme eller annen arbeidstaker til utførelse av tilsvarende arbeidsoppgaver kan skje. Det er verdt å merke seg at arbeidsgiver ikke ilegges karantene dersom den midlertidig ansatte selv sier opp eller takker nei til videre ansettelse.

Selv om karantenen i utgangspunktet gjelder for selskapet som sådan, kan den begrenses til eksempelvis enkeltavdelinger dersom enheten minst har 50 ansatte og naturlig kan begrenses som egen virksomhet.

Karanteneregelen har gode grunner for seg, men byr på praktiske utfordringer for arbeidsgiver, som til enhver tid må ha oversikt over hvilke karanteneperioder som gjelder for forskjellige områder av virksomheten, samt hva som karakteriseres som tilsvarende oppgaver. Arbeidstaker kan ha rett til fast ansettelse dersom arbeidsgiver ikke overholder reglene. Det er likevel verdt å merke seg at arbeidsgivers overskridelse av 15% regelen ikke gir grunnlag for fast ansettelse for de midlertidige arbeidsforholdene som overstiger denne grensen.

"Fire års regelen"

En arbeidstaker som etter dagens regelverk har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år skal anses som fast ansatt ved utløpet av fire års perioden.

Etter 1. juli reduseres perioden til 3 år for sammenhengende ansettelse i vikariat eller midlertidig ansettelse etter de nye reglene eller en kombinasjon av dette.

Det er imidlertid verdt å merke seg at reduksjonen kun vil omfatte avtaler som inngås etter 1. juli 2015. For øvrige tilfeller videreføres den gjeldende fire års regelen. 

Arbeidstid

Regjeringen ønsker å øke fleksibiliteten i arbeidstidsbestemmelsene, ettersom blant annet ny teknologi bidrar til å skape nye arbeidsformer og økt behov for fleksibilitet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Gjennomsnittsberegningen utvides

Etter 1. juli kan arbeidstaker og arbeidsgiver avtale at alminnelige daglig og ukentlig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning kan overstige lovens grenser. Disse endringene vil bidra til ytterligere fleksibilitet for arbeid i kortere perioder, mens rammene for alminnelig arbeidstid og overtid per år ikke endres.

Regjeringen ønsker å øke fleksibiliteten i arbeidstidsbestemmelsene, ettersom blant annet ny teknologi bidrar til å skape nye arbeidsformer og økt behov for fleksibilitet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

For parter som ikke er bundet av tariffavtale økes den daglige tillatte arbeidstiden fra 9 til 10 timer. For parter som er bundet av tariffavtale økes den fra 10 til 12,5 timer. 

For både bundne og ubundne parter beholdes grensene for ukentlig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning på 48 timer i løpet av 7 dager, men kan etter endringene avtales og gjennomsnittsberegnes over 8 uker.

For ubundne parter kan likevel ikke arbeidstiden overstige 50 timer i løpet av 7 dager, mens det for bundne parter ikke kan overstige 54 timer i løpet av 7 dager. 

Det er ikke adgang til å inngå individuell avtale om utvidet arbeidstid med arbeidstaker som er ansatt midlertidig uten begrunnelse.

Overtid: For parter bundet av tariffavtale økes adgangen til å pålegge 

SivKristiansen_portrait.jpg
Siv Kristiansen
sk@gmco.no

arbeidstakeren overtid. Den ukentlige grensen økes fra 15 til 20 timer, mens den månedlige grensen økes fra 40 til 50 timer. For ubundne parter gjøres ingen endringer. 

Maksimumsgrense for samlet arbeidstid: Der arbeidsgiver kombinerer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden etter tariffavtale og overtid innføres det en øvre grense for arbeidstiden på 69 timer. 

Søndag og helgedagsarbeid: Endringene medfører at partene kan avtale at arbeidstaker kan arbeide 3 søndager på rad, fremfor 2 slik reglene er i dag. 

Partene kan også etter 1. juli avtale at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søndag eller helgedag.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet: Endringen innebærer at minimum 1/7 del av vakten regnes som arbeidstid, mot 1/5 i dag. Brøken skal fastsettes ut i fra hvor belastende den konkrete arbeidsordning er.

Arbeidstilsynet blir gitt en utvidet adgang til overprøve om hvorvidt beregningen er urimelig.