Høyesterett opprettholder tinglysingsdom

Om rettsvern for erverv av fast eiendom ved fisjon

Høyesterett.jpg

Foto: Høyesterett

I februar 2016 ga Gulating lagmannsrett et konkursbo medhold i at en rekke næringseiendommer på Forus i Stavanger inngikk i boets beslag selv om det var på det rene at eiendomsretten til byggene for over 20 år siden var gått over til et annet selskap. (Les mer om dommen fra Gulating her.)

Selskapet som hadde den reelle retten til eiendommene anket saken til Høyesterett, som nå har avsagt dom med samme resultat som lagmannsretten.

Dommen er i korthet begrunnet i tinglysingsloven § 23 om at rett stiftet ved avtale må tinglyses for å oppnå rettsvern.

Uten rettsvern står ikke ervervet seg overfor selgers konkursbo, som i så tilfelle får retten til eiendommen.

Den reelle eier av eiendommen hevdet både for lagmannsretten og for Høyesterett at den aktuelle reglen ikke gjelder ved fisjoner, men fikk ikke medhold i dette.

Eieren påberopte seg videre såkalt rettsvernshevd – at rettsvern var oppnådd uten tinglysing og som følge av lang eiertid – men fikk heller ikke medhold i dette.

Dommen illustrerer at det som den store hovedregel er viktig å tinglyse eiendomsoverdragelser.

Særlig gjelder dette når overdragelsen finner sted gjennom fisjon eller fusjon.

Etter dagens regler kan man i slike tilfeller tinglyse overdragelsen uten å betale dokumentavgift, forutsatt at omdanningen skjer med skattemessig kontinuitet.   

AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no