Endringer for eierseksjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fremlagt sitt forslag til ny eierseksjonslov

Eiendomsskatt.jpg

Bortsett fra enkelte nye regler og endringer, medfører forslaget at reglene i gjeldende eierseksjonslov i stor utstrekningvidereføres.

Det er imidlertid verdt å merk seg følgende hovedpunkter:

 • Leietakers forkjøpsrett til bolig i eiendom som skal seksjoneres foreslås opphevet.
   
 • Ervervsbegrensningen (forbudet mot å kjøpe flere enn to boligseksjoner i ett og samme sameie) blir videreført, men det foreslås ingen begrensning for kjøp av flere enn to boligseksjoner gjennom aksjeselskaper heleid av samme person.
   
 • Det foreslås at boligseksjoner som ikke lovlig kan brukes som selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven, ikke kan opprettholdes.
   
 • Det foreslås en ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig i et sameie som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering.
 • Det foreslås å flytte det tidligste tidspunktet for når en seksjonering kan skje fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse. Dette vil bedre utbyggers mulighet til tidlig pantefinansiering.
   
 • Det foreslås en hjemmel for kommunen til å pålegge hjemmelshaver å reseksjonere dersom det har oppstått avvik mellom det som er seksjonert og det som faktisk blir bygget.
   
 • Tydeligere regler om fordeling av vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne og innføring av regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten.
   
 • Nye regler om saksbehandlingsgebyrer.

 

Les Prop. 39 L (2016–2017) her

ArildSolheimsnes v2.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no

Flytting av det tidligste tidspunktet for  seksjonering fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse vil gi utbyggere mulighet til tidlig pantefinansiering.