Arbeidsgivere må være forberedt på et mer omfattende varslingsregelverk

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling og skal nedsette et ekspertutvalg for å undersøke behovet for ytterligere endringer.

_DSC3644.jpg

Det foreslås for det første å klargjøre når arbeidsgiver har plikt til å ha formelle rutiner for varsling ved knytte plikten til virksomheter med 10 eller flere ansatte.

Forslaget vil i praksis medføre at flere virksomheter vil bli omfattet av plikten enn det som har vært den alminnelige oppfatningen av dagens skjønnsmessige regel.

Dersom forslaget vedtas antar departementet at ca 60 000 virksomheter bli omfattet av plikten til å ha på plass varslingsrutiner.

Departementet foreslår også visse minimumskrav til rutinene, som skal omfatte oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Rutinene må i seg selv ikke virke begrensende på retten til å varsle. 

Det legges videre fram forslag om å utvide varslervernet til å omfatte innleide arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold i innleierens virksomhet.

Forslaget bygger på at innleide arbeidstakeres behov for gjengjeldelsesvern vil være minst like sterkt som for virksomhetens egne ansatte.

 

Dersom forslaget vedtas vil arbeidsmiljølovens regler om varsling gjelde tilsvarende for innleid arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i innleierens virksomhet som da vil ha det samme vernet mot gjengjeldelse fra innleier som innleierens egne ansatte. Forbudet mot gjengjeldelse mot den innleide skal gjelde både for innleier og utleier.

Forslaget omfatter også bestemmelser om å beskytte varslerens identitet ved varsling til offentlige myndigheter.

Endelig foreslår departementet å samle reglene om varsling i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

Dersom forslaget vedtas vil 60.000 virksomheter bli omfattet av plikten til å ha  varslingsrutiner.

I tillegg til dagens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven arbeider departementet med å nedsette en ekspertgruppe som skal gjennomgå dagens regler om varsling og komme med forslag til ytterligere endringer.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.