Nye retningslinjer for planlegging i sjø kan gi oppdrettere klarere rammevilkår

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider for tiden med et nytt rundskriv og en ny veileder om arealplanlegging i sjøområder.

planlegging sjo.jpg

Bakgrunnen for arbeidet er i hovedsak at aktiviteten i sjøområdene, blant annet i form av fiskeoppdrett, er økende og at retningslinjene for slik planlegging ikke er tilstrekkelig klare og enhetlige.

Arbeidet tar utgangspunkt i en rapport fra Norconsult fra 2015 som blant annet peker på at samordning av sektormyndigheter og sektorlover i dag er en viktig utfordring i forbindelse med arealplanlegging i sjø.

Utfordringer av samme karakter er trukket frem i en rapport utarbeidet for departementet av Asplan Viak i 2016.

For oppdrettsnæringen vil et kjent eksempel på disse utfordringene være at det ofte kan fremstå uklart hvor langt en kommune kan og skal gå i å vurdere hensyn som faller inn under akvakulturlovens eller forurensningslovens naturlige virkeområde ved vurdering av arealbruk til oppdrett.

Sagt med andre ord er spørsmålet hvilke vurderinger kommunen skal la være opp til sektormyndighetene å avgjøre og som kommunene dermed ikke behøver å gjøre noen uttømmende vurdering av selv.  

Multiconsult skal etter planen fremlegge utkast til nytt rundskriv i løpet av juni, mens departementets utkast til ny veileder er forventet i juli.

 

 

 

Les rapporten fra Norconsult

 

Les rapporten fra Asplan Viak

HenrikGarmann v2.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no