Omorganisering av konkurransemyndighetene skal sikre politisk uavhengighet

Stortinget vedtok tidligere i vinter at det skal opprettes et nytt organ for behandling av klager på Konkurransetilsynets vedtak.

_DSC3572.jpg

Det nye organet har fått navnet Konkurranseklagenemda, og ser i henhold til forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet ut til å skulle starte sin virksomhet 1. januar 2017.

I dag er konkurransemyndighetene organisert slik at en eventuell klage på et Konkurransetilsynets vedtak behandles av Nærings- og fiskeridepartementet, som også av eget tiltak kan omgjøre tilsynets vedtak.

I saker som er av særlig prinsipiell eller samfunnsmessig betydning kan Kongen i statsråd omgjøre forbudsvedtak fra tilsynet, og sågar tillate atferd i strid med konkurranseloven.

Den nye organiseringen av konkurransemyndighetene innebærer at både departementet og Kongen i statsråd mister sin myndighet i konkurransesaker.

Saksgangen vil være at alle klager på Konkurransetilsynets vedtak behandles av Konkurranseklagenemda.

I den nye lovteksten er det også presisert at verken departementet eller Kongen i statsråd skal kunne gi konkurransemyndighetene instruks om behandlingen av enkeltsaker, eller i det hele legge føringer for utøvingen av deres myndighet på et generelt plan.

Disse endringene i kommandolinjene har sammenheng med at et ønske om å gjøre konkurransemyndighetene uavhengige av landets politiske ledelse. Blant annet vil man sikre at resurssterke næringslivsaktører ikke oppnår konkurransemessige fordeler som følge av lobbyvirksomhet.

BrendanStewartMitchell v2.jpg
Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no