Høyesterett skjærer gjennom om gjennomskjæring

De fleste næringseiendommer omsettes i dag ved salg av aksjer i eiendomsselskaper. Valg av denne transaksjonsformen synes klart å være motivert av skattemessige hensyn, aktualisert av fritaksmetoden som ble innført for flere år siden.

Høyesterett.jpg

Foto: Høyesterett

Der eiendomsselskapet er et "single purpose"-selskap, byr en slik transaksjonsform på få skatterettslige problemer.

Dersom det i selskapet drives annen virksomhet og man har øvrige eiendeler enn fast eiendom, vil det typisk være behov for en omstrukturering dersom formålet kun er å selge eiendommen ved et aksjesalg.

Fisjon av selskapet, enten ved utfisjonering av eiendommen til et nytt selskap eller utfisjonering av øvrige eiendeler til et nytt selskap, er nærliggende alternative former for omstrukturering.

Utfordringen med dette har hittil vært usikkerhet ved om slike mellomliggende transaksjoner (her: fisjonen) vil medføre skatterettslig gjennomskjæring og dermed utløse skatt på aksjesalget.

Høyesterett har i en nylig avsagt dom avklart spørsmålet.

Skattyter hadde besluttet å selge en eiendom som lå i et datterselskap. I overkant av ett år etter beslutningen om å selge eiendommen, ble det inngått avtale med en kjøper som skulle erverve samtlige aksjer i datterselskapet.

Ettersom selskapet også hadde andre eiendeler, ble det avtalt at selskapet skulle fisjoneres før aksjene ble overført til kjøperen. Etter fisjonen var gjennomført, var eiendommen den eneste eiendelen i datterselskapet.

Staten mente skattyter illojalt omgikk skattereglene når skattyter, etter at salget av eiendommen var avtalt, gjennomførte en fisjon av datterselskapet for deretter å gjennomføre salget av aksjene i datterselskapet skattefritt. 

 
 
 

Høyesterett var imidlertid ikke enig med staten.

Etter Høyesteretts syn var det ikke tvilsomt at skattebesparelsen var den klart viktigste motivasjonsfaktoren for skattyters valg av løsningen med fisjon og etterfølgende aksjesalg.

Høyesterett fant det imidlertid "klart at transaksjonen ikke stred mot skattereglenes formål" og det var derfor heller ikke grunnlag for bruk av den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsregelen.

Det ble blant annet vist til at når det generelt ikke er noe å innvende mot overføring av eiendom gjennom skattefritt salg av aksjene i et selskap hvis eneste eiendel er en fast eiendom, så kan det heller ikke stille seg annerledes om en slik situasjon oppnås gjennom fisjon.

Høyesterett avviste videre at tidspunktet for fisjonsbeslutningen (her: etter at det var inngått avtale om salg) skulle få noen betydning:

"Jeg har allerede konstatert at det ikke kan reises innvendinger mot overdragelse av eiendom i form av skattefritt salg av aksjer i et "single-purpose"-selskap, heller ikke om selskapet har fått denne egenskapen etter en fisjon. Det lar seg da vanskelig begrunne at en ellers akseptabel fremgangsmåte skal bli illojal og gjenstand for gjennomskjæring bare fordi fisjonen og salget skjer tilnærmet samtidig".

I dommen vises det også til at lovgiver har gitt reglene om fritaksmodell og skattefri fisjon vel vitende om at valget av regelverk innbyr til en slik organisasjonsform og fremgangsmåte som i den aktuelle saken – men uten samtidig å gi regler som kunne begrense rekkevidden av skattefritaket.

 

 
BrendanStewartMitchell v2.jpg
Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no

Saken gjaldt et tilfelle hvor det var foretatt en fisjon hvor eiendommen ble liggende igjen i det overdragende selskap. Høyesteretts uttalelser i saken er imidlertid generelle, og det synes derfor rimelig at det etter dommen heller ikke kan være aktuelt med skatterettslig gjennomskjæring i et tilfelle hvor fisjon medfører at det er eiendommen som fisjoneres ut i et selskap som deretter overdras.

Høyesteretts dom avklarer et spørsmål som for mange eiendomsaktører har skapt usikkerhet og som i enkelte tilfeller har medført at ellers fornuftige transaksjoner ikke har blitt gjennomført.

 

Les dommen her (Rt 2014 side 227)