Forslag om generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10

_DSC3569.jpg

I 2013 ble aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-10 endret slik at et selskap på visse vilkår kan yte finansiell bistand ved erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet.

Endringen har ikke fungert så godt som forventet og antallet dispensasjonssøknader har nærmest vært uendret. 

Det råder fortsatt usikkerhet om hvordan reglene om finansiell bistand skal forstås.

Høyesteretts dom fra 2013 (Rt 2013 s side 1601) skapte i tillegg usikkerhet om rekkevidden til unntaksforskriften.

Som tidligere omtalt har Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgått reglene om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet og foreslår nå at det innføres et generelt unntak fra begrensningen i aksjeloven § 8-10 første ledd første punktum når kjøper er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Det foreslås videre at unntaksforskriftens kapittel 3 om eiendomsselskaper oppheves.

I tillegg foreslås å oppheve adgangen til å søke dispensasjon ved enkeltvedtak.

Forslaget medfører at så lenge kjøper er et aksje- eller allmennaksjeselskap vil ikke aksjeloven § 8-10 begrense målselskapets mulighet til å yte finansiell bistand i forbindelse med transaksjonen.

Det generelle unntaket vil gjelde uavhengig av målselskapets virksomhet. 

Består den finansielle bistanden av pantstillelse vil det generelle unntaket også gjelde uansett pantobjekt.

Det generelle unntaket vil gjelde uavhengig av målselskapets virksomhet. 

Ved opphevelse av unntaksforskriften kapittel 3 bortfaller videre dagens vilkår om at målselskapet ikke kan ha ansatte (utover daglig leder), at det ikke kan ha andre kreditorer enn den som finansierer ervervet og at kjøper etter ervervet må kontrollere samtlige aksjer i målselskapet.

Saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 skal imidlertid følges selv om det generelle unntaket kommer til anvendelse.

 

HenrikGarmann v2.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no

Dersom forslaget vedtas vil det åpne for gjennomføring av transaksjoner som i dag enten ikke kan gjennomføres eller som forutsetter dispensasjon ved enkeltvedtak.

Høringsfristen er 5. april 2016.

 

 

 

 

Les høringsdokumentene her