Ytterligere forenklinger i aksjeloven

Med utgangspunkt i den varslede evalueringen av endringene i aksjeloven fra 2013 har Regjeringen i dag oppnevnt et nytt utvalg som i tillegg har fått i oppgave å vurdere ytterligere endringer i aksjeloven.

_DSC3572.jpg

Regjeringens hovedformål er å forenkle aksjelovgivingen for små og mellomstore aksjeselskaper og aksjeselskaper med få eiere.

Utvalgets arbeid skal skje i samråd med en referansegruppe bestående av representanter for næringslivet.

Arbeidet skal være ferdigstilt innen 30. september 2016.

I følge mandatet skal utvalget vurdere om aksjeloven § 3-8 bør endres eller oppheves. I tillegg skal utvalgets arbeid omfatte vurderinger av hvorvidt det bør gjøres særskilte tilpasninger i aksjeloven for selskaper med én eier, hvorvidt det bør innføres forenklede saksbehandlingsregler i selskaper der alle aksjeeierne er styremedlemmer, om kravet til minste aksjekapital bør reduseres ytterligere og om kravet i aksjeloven § 3-5 første ledd andre punktum til handleplikt for styret når egenkapitalen er mindre enn halvparten av aksjekapitalen bør endres eller oppheves.

 

 

Regjeringen har også åpnet for at utvalget på eget initiativ kan ta opp andre temaer i den utstrekning tidsplanen tillater dette.

En vurdering av endring i eller opphevelse av aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv er ikke eksplisitt nevnt i mandatet til tross for at Nærings- og fiskeridepartementet tidligere har varslet en vurdering av hvorvidt dagens § 8-10 med tilhørende dispensasjonsadgang og unntaksforskrift skal videreføres.

Om dette betyr at Regjeringen vil komme med et separat høringsforslag vedrørende aksjeloven § 8-10 eller om utvalget selv overlates til å innlemme dette i sitt arbeid er i øyeblikket uklart.

Utvalget skal ledes av professor Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI.

 

Utvalgets mandat

HenrikGarmann v2.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no
BrendanStewartMitchell v2.jpg
Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no