Digitalisering av inkasso og tvangsfullbyrdelse

Inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven stiller begge på sentrale punkter krav til bruk av papirpost som eneste lovlige kommunikasjonsmiddel mot skyldner, med den konsekvens at en digitalisering av inndrivelsesprosessen så langt ikke har latt seg gjøre.

_DSC3644.jpg

Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid nylig sendt på høring et forslag som vil legge til rette for slik digitalisering, og dermed antakelig en mer effektiv saksbehandling i inndrivelsessaker.

Forslaget inneholder særlig to hovedpunkter av interesse.

For det første foreslås en ny bestemmelse i inkassoloven som likestiller elektronisk kommunikasjon med papirpost, og inkassator vil dermed kunne sende både inkassovarsel og betalingsoppfordring elektronisk.

Det er et vilkår at den elektroniske «meddelelsen er sendt på en betryggende måte». Avgjørende for om vilkåret om «betryggende måte» er oppfylt, vil ifølge departementet særlig være om skyldneren på forhånd er gjort oppmerksom på at slike meddelelser kan komme til å bli sendt elektronisk. For større næringsdrivende vil standardvilkår og brevmaler være naturlige steder å ta inn slik informasjon.

Det er foreslått en ny bestemmelse i tvangsfullbyrdelsesloven med samme ordlyd, slik at også bl.a. varsel om tvangsfullbyrdelse kan gis elektronisk.

For det annet skal det etter forslaget også til en viss grad kunne gjøres bruk av elektroniske tvangsgrunnlag ved tvangsinndrivelse.

Det legges til rette for at både elektronisk «skriftstykke» kreditor selv sender skyldner (typisk faktura el.) og elektronisk tinglyst pant kan benyttes som tvangsgrunnlag.

Eksigible gjeldsbrev – altså gjeldsbrev med påtegning fra skyldner om at gjelden kan tvangsinndrives uten søksmål – må imidlertid fortsatt utstedes på papir.

Ettersom forslaget fortsatt befinner seg på høringsstadiet kan det bli gjort endringer i eller tillegg til forslaget.

Per nå ser det imidlertid ut til at alt ligger til rette for en noe enklere hverdag for inkassatorer og andre som jobber med inndrivelse av pengekrav i den nærmeste fremtid.

Høringsfristen er 1. februar 2016.

 

Regjeringens høringsforslag

Eirik Vinje Portrait v2.png
Eirik Vinje
ev@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no