MULIG OPPMYKNING AV REGLENE OM ENTREPRENØRENS GARANTISTILLELSE

Som ledd i regjeringens strategi for boligmarkedet har Justis- og beredskapsdepartementet nylig sendt på høring et forslag om endring i reglene om entreprenørens plikt til å stille garanti ved oppføring av bolig.

_DSC3644.jpg

Konkret gjelder forslaget endring av tidspunktet for når garanti skal være stilt der kontrakten inneholder et gjennomføringsforbehold.

Det følger i dag av bustadoppføringslova § 12 at entreprenøren skal stille bankgaranti for sine kontraktsforpliktelser så snart avtale er inngått.

Bestemmelsen tolkes slik at samme frist gjelder også der entreprenøren har tatt forbehold om gjennomføring av kontrakten, for eksempel forbehold om salg av et visst antall enheter eller innvilgelse av byggelån.

Entreprenøren er dermed pålagt å bekoste bankgarantier også i perioden mellom kontraktsinngåelse og det tidspunkt forbeholdet eventuelt blir oppfylt, en periode hvor det er svært lite aktuelt at han vil pådra seg noe ansvar overfor forbrukeren.

Flere aktører i byggebransjen har påpekt overfor myndighetene at forbrukerens beskyttelsesbehov i den aktuelle perioden er lavt, 

og at det derfor ikke er grunn til å påføre entreprenøren en ekstra likviditetsbelastning.

Det er denne tankegangen som ligger bak departementets endringsforslag.  
Endringsforslaget går ut på at entreprenører som har tatt forbehold om innvilgelse av byggelån, salg av et visst antall boliger eller om igangsettelsestillatelse, først skal måtte stille bankgaranti for sine forpliktelser når forbeholdet er bortfalt. Garanti skal likevel alltid stilles senest ved byggestart.

Forslaget er sendt på høring til en rekke høringsinstanser med frist for å avgi uttalelse 29. januar 2016. 

Det er for øvrig verdt å merke seg at endringsforslaget kun gjelder den garanti entreprenøren skal stille i henhold til lovens § 12. Reglene i § 47 tredje ledd om entreprenørens plikt til å stille garanti der forbrukeren betaler forskudd er uberørt av endringsforslaget. 

ArildSolheimsnes v2.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no