Skjerpede regler om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Regjeringen har nylig lagt frem et forslag til nye regler om arbeidsgivers mulighet til å beskytte seg mot konkurranse fra en tidligere arbeidstaker etter arbeidsforholdet er over.

Bok.jpg

Forslaget tar sikte på å begrense virkningen av tre typer avtaleklausuler: klausuler som forbyr den ansatte å utøve konkurrerende virksomhet (konkurranseklausuler), klausuler som forbyr den ansatte å kontakte arbeidsgivers kunder (kundeklausuler) og klausuler som forbyr en virksomhet å rekruttere en annen virksomhets arbeidstakere (rekrutteringsklausuler). 

De nye lovbestemmelsene skal gjelde også for avtaler som er inngått før loven trer i kraft. Disse avtalene vil bli innvilget ett års amnesti fra lovens ikrafttredelse, men etter dette tidspunktet vil de nye reglene gjelde fullt ut.

Rekrutteringsklausuler vil som hovedregel bli ulovlig som følge av de nye reglene, med unntak for tilfeller hvor avtalen er inngått i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse. 

Konkurranse- og kundeklausuler vil etter lovforslaget maksimalt kunne vare ett år fra arbeidsforholdets opphør.

Avsluttes arbeidsforholdet ved at arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, kan konkurranse- og kundeklausuler bare gjøres gjeldende dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold.

Konkurranse- og kundeklausuler vil altså ikke kunne påberopes dersom arbeidstaker sies opp grunnet driftsinnskrenkninger el. hos arbeidsgiver. 

Forslaget legger dessuten opp til at konkurranse- og kundeklausuler skal falle bort dersom arbeidsgiver ved arbeidsforholdets avslutning eller ved forespørsel fra arbeidstaker ikke avgir en redegjørelse for klausulen og for om den vil bli gjort gjeldende. 

I redegjørelsen skal arbeidsgiver blant annet begrunne hvorfor han har et "særlig behov for vern mot konkurranse" fra den aktuelle arbeidstakeren. Går klausulen lengre enn det som kan rettferdiggjøres i kraft av et slikt særlig behov, kan den helt eller delvis settes til side.

Det er ellers viktig å merke seg at en ansatt som underlegges en konkurranseklausul vil ha krav på full lønn i hele perioden konkurranseklausulen varer. 

Reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder etter lovforslagets ordlyd kun for avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det kan dermed tenkes at strengere konkurranseklausuler kan inntas i avtaler med andre, for eksempel i en aksjonæravtale mellom aksjonærer som arbeider i selskapet de eier eller i avtale mellom eier av en bedrift og den som kjøper bedriften av ham. 

De nye lovbestemmelsene skal gjelde også for avtaler som er inngått før loven trer i kraft. Disse avtalene vil bli innvilget ett års amnesti fra lovens ikrafttredelse, men etter dette tidspunktet vil de nye reglene gjelde fullt ut.

For mange arbeidsgivere vil det derfor kunne være hensiktsmessig å revidere sine arbeidsavtaler for å tilpasse seg det nye regelverket. 

AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no

En lignende og ikke uvanlig type avtaleklausul, som ikke direkte blir berørt av lovforslaget, er bestemmelser om at arbeidstaker etter arbeidsforholdets slutt forbys å bruke eller videreformidle konkurransesensitiv informasjon han har fått hos arbeidsgiver.

Slike klausuler vil særlig være av interesse for virksomheter hvor driften er basert på forretningshemmeligheter, f.eks. teknisk know-how som ikke er beskyttet av patent eller annen immaterialrett. 

En skal imidlertid ikke se bort fra at slike klausuler, dersom de er såpass strenge at de i realiteten begrenser arbeidstakers mulighet for å ta arbeid, kan komme til å rammes av de nye lovbestemmelsene.

Arbeidsgiver siste skanse vil i så tilfelle være reglene om god forretningsskikk i markedsføringslovens kapittel 11, et sett med regler som grunnet sin svært skjønnsmessige karakter gir arbeidsgiver lite forutberegnelighet.