ENDRINGER I ANSKAFFELSESREGLENE FRA 1. JULI

Regjeringen vedtok 12. juni en rekke endringer i forskriftene som regulerer offentlige anskaffelser. Endringene trer i kraft allerede 1. juli i år, og innebærer i hovedsak en oppmykning og en forenkling av de krav og prosedyrer som gjelder for offentlige anskaffelser. Endringene skal også bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

_DSC3794.jpg

Av størst betydning er det kanskje at alle anskaffelser med en anslått verdi under 100 000 kroner skal unntas fra regelverket.

Det vil fremover kunne benyttes mer direkte anskaffelsesmetoder som står i forhold til størrelsen på de mange relativt små anskaffelser.

Der det offentlige tidligere var bundet av tid- og resurskrevende prosedyreregler vil det dermed fremover kunne benyttes mer direkte anskaffelsesmetoder som står mer i forhold til størrelsen på disse relativt små anskaffelsene. 

Endringsforskriften inneholder ellers en del andre endringer som vil gjøre anskaffelsesprosessen noe mer effektiv, deriblant: 

- at reglene om merking og lukking av tilbud, tilbudsåpning og registrering av innkomne tilbud oppheves,

- at kravet til HMS-egenerklæring oppheves,

- at terskelen for å kreve fremlagt skatteattest heves fra 100 000 

- kroner til 500 000 kroner,

- at oppdragsgiver gis mulighet til å gjøre dekningskjøp uten å følge prosedyrereglene dersom det er nødvendig for å avbøte problemer som følge av at en tvist forsinker oppfyllelsen av en kontrakt eller som følge av at konkurransen har måttet avlyses og

- at reglene om rammeavtaler forenkles slik at det stilles færre krav til hvordan oppdragsgiver skal gjøre avrop på en rammeavtale.

Det er dessuten gjort endringer i bestemmelsen som gir oppdragsgiver mulighet til å kreve at leverandøren skal være tilsluttet en lærlingordning.

Adgangen til å stille slike krav gjaldt tidligere kun overfor norske bedrifter, men endres nå til å gjelde også overfor utenlandske leverandører.

Dersom oppdragsgiver stiller krav om lærlingordning vil det dessuten fra 1. juli være et krav at 

AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no

lærlinger faktisk deltar i oppfyllelsen av den aktuelle kontrakten.

Det kan også nevnes at regjeringen innen våren 2016 ønsker å ha på plass et forslag til et nytt samlet regelverk for anskaffelser, herunder med endringer i lov om offentlige anskaffelser.

Blant annet varsler regjeringen allerede nå at det for bransjer som har særlige utfordringer med arbeidslivs-kriminalitet vil bli foreslått en grense for hvor mange kontraktsledd (underentreprenører) som kan benyttes i oppfyllelsen av en anskaffelseskontrakt.