merkur market - ny markedsplass for aksjer i 2016

Oslo Børs etablerer en alternativ markedsplass for opptak til handel og omsetning av både norske og utenlandske aksjer, egenkapitalinstrumenter og andre finansielle instrumenter. Den nye markedsplassen, Merkur Market, er planlagt åpnet i januar 2016.

Boersbygningen-3.jpg

(Foto: Stein Henningsen)

Merkur Market er ment for utstedere av aksjer som enten ikke kvalifiserer til notering på regulert marked eller som ønsker opptak til handel på en markedsplass med lavere administrativ byrde knyttet til opptak og løpende forpliktelser enn i det regulerte markedet. 

Forslag til regelsett som skal regulere opptak, løpende forpliktelser og handelsregler på det nye markedet er nå sendt på høring. 

Merkur Market skal driftes av Oslo Børs, men faller ikke under rammene for det regulerte markedet og det vil differensieres tydelig mot Oslo Børs/Oslo Axess. Merkur Market vil utvide Oslo Børs’ eksisterende produkttilbud ved at det åpnes for omsetning av andre typer egenkapitalinstrumenter, eksempelvis egenkapitalbevis, retter til aksjer og andre finansielle instrumenter. Det utvidede tilbudet vil således åpne markedet for nye kategorier av utstedere.

Med det utvidede tilbudet kan Merkur Market passe for mindre aksjeselskaper, som eksempelvis ikke ønsker omdanning til allmennaksjeselskap, men som allikevel ser det attraktive i økt synlighet og velordnet omsetningen av selskapets aksjer. Imidlertid kan Merkur Market også være attraktivt for større selskaper som av ulike årsaker ikke ønsker, eller kvalifiserer til, notering på Oslo Børs/Oslo Axess, men som likevel ønsker aksjer omsatt på en markedsplass med automatisk ordreslutning og god investorbeskyttelse. 

Merkur Market vil driftes med samme handelsmekanisme som Oslo Børs/Oslo Axess, slik at markedsmodell og handelsregler i stor grad vil sammenfalle mellom Merkur Market og Oslo Børs/Oslo Axess. 

Dette sikrer effektiv markedsovervåkning og tilfredsstillende gjennomlysning, noe som igjen sikrer at investorer settes i posisjon til foreta velbegrunnede investeringsbeslutninger.

Opptakskrav

Opptaksvilkårene er foreslått å være lempeligere enn gjeldende regler for Oslo Børs/Oslo Axess. Det er særskilt verdt å trekke frem at det ikke er foreslått minstekrav til markedsverdi, antall aksjeeiere eller krav om selskapet skal ha drevet virksomhet forut for opptaket.

En større andel av selskapene som tas opp til handel på Merkur Market vil være mindre selskaper med kort historikk.

Det er foreslått følgende opptaksregler:

Selskapets egnethet; selskapet må fremlegge tilstrekkelig informasjon som er nødvendig for å vurdere egnetheten av opptak på Merkur Market,

Due Diligence; det skal gjennomføres begrenset finansiell og juridisk DD, men kravene til rådgivers uavhengighet lempes noe, 

Likviditet/arbeidskapitalerklæring; selskapet skal avgi erklæring om at det har tilstrekkelige likvide midler til drift i minst 1 år fra planlagt tidspunkt for opptak, 

Regnskapsrapportering; selskapet skal kun ha avlagt en revidert års- eller delårsrapport som er underlagt ordinær revisjon,

Krav til styre og ledelse; det lempes på krav til styrets og ledelsens uavhengighet, samt at kompetansekravet begrenses til ett styremedlem,

Minste kursverdi; kursverdien på opptakstidspunktet skal være minimum kr. 1. 

Spredning; krav om minst 10 % spredning av aksjene,

Opptaksdokument; prospekt erstattes av opptaksdokument som selskapet skal offentliggjøre og Merkur Market godkjenne.

BrendanStewartMitchell v2.jpg
Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no

I tillegg til ovennevnte er det foreslått tilleggskrav for Olje-, gass- og gruveselskaper uten at disse gjennomgås her. 

Det er verdt å merke seg at Oslo Børs antar at de lempeligere reglene medfører at en større andel av selskapene som tas opp til handel på Merkur Market vil være mindre selskaper med kort historikk. Ettersom Merkur Market også vil ha en lavere regulatorisk status enn Oslo Børs/Oslo Axess, er det viktig å påpeke at handel på Merkur Market vil innebære større risiko enn på de regulerte markedene.

Effektiv søknadsprosess

For Merkur Market foreslås at opptaksprosessen skal kunne gjennomføres på 15 dager. Det skal også kunne søkes om «fast-track» behandling på 6 dager dersom selskapet er godt forberedt på opptaket.

Løpende forpliktelser 

Det er foreslått å lempe på kravene til løpende forpliktelser ifht gjeldende regler for Oslo Børs/Oslo Axess. Likevel foreslås at Verdipapirhandellovens bestemmelser om forbud mot misbruk av innsideinformasjon, taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering, rådgivningsforbud og forbud mot markedsmanipulasjon også gjelde for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market.